0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Blazej Szczepanek
۳
۲
Robert Szymik
Finished
۰۰:۱۵
Jaroslaw Rolak
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۰۰:۴۰
Amirreza Abbasi
۳
۲
Petr David
Finished
۱۵:۵۰
Daniel Lis
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۲۰
Artur Daniel
۳
۱
Piotr Chodorski
Finished
۰۰:۳۵
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۱:۰۵
Robert Szymik
۳
۱
Mateusz Burkacki
Finished
۰۱:۵۰
Wisniewski Bartlomiej
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۷:۵۵
Patrick Klos
۳
۲
Petr David
Finished
۱۰:۴۵
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۵:۵۰
Daniel Lis
۳
۲
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۹:۳۵
Krzysztof Wloczko
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۲۰:۰۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۲۱:۲۵
Jakub Grzegorczyk
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۲۱:۵۵
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Kacper Slawinski
Finished
۲۲:۴۵
Piotr Chodorski
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۱۰
Rudomina Kamil
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۲:۵۰
Artur Daniel
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۱۰
Daniel Lis
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۹:۳۵
Lukasz Jarocki
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۸:۴۵
Amirreza Abbasi
۳
۲
Piotr Chodorski
Finished
۱۹:۵۵
Lukasz Jarocki
۳
۲
Radoslaw Chrzescian
Finished
۲۰:۲۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Tomasz Lojtek
Finished
۲۱:۳۰
Robert Szymik
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۳:۵۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۲۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Adrian Spychala
Finished
۱۰:۴۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Petr David
Finished
۱۱:۵۵
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Patrick Klos
Finished
۱۲:۲۰
Patrick Klos
۳
۱
Piotr Chodorski
Finished
۱۵:۱۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۵:۱۰
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۵:۳۰
Lukasz Jarocki
۳
۲
Daniel Lis
Finished
۱۶:۱۰
Petr David
۲
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۶:۳۵
Patrick Klos
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۱۷:۴۰
Bartlomiej Skorko
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۱۷:۴۴
Radoslaw Chrzescian
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۹:۱۰
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Bernacki Lukasz
Finished
۲۰:۴۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۲۲:۰۰
Felkel Grzegorz
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۲۲:۱۵
Tomasz Lojtek
۳
۲
Bernacki Lukasz
Finished
۲۲:۲۰
Balcerzak Marcin
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۰۱:۰۰
Grzegorz Poliniewicz
۲
۳
Michal Minda
Finished
۰۱:۱۵
Artur Daniel
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۱:۵۰
Jaroslaw Rolak
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۲:۱۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Blazej Szczepanek
۳
۲
Mateusz Burkacki
Finished
۰۷:۰۵
Mateusz Golebiowski
۰
۳
Petr David
Finished
۰۹:۰۵
Aleksander Lilien
۲
۳
Bartlomiej Skorko
Finished
۰۹:۲۵
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۹:۵۵
Artur Daniel
۳
۲
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۰:۲۵
Daniel Lis
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۱:۱۰
Bartlomiej Skorko
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۱۱:۴۵
Krzysztof Kapik
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۲:۰۰
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۱۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Kacper Slawinski
Finished
۲۱:۰۵
Aleksander Lilien
۳
۲
Michal Minda
Finished
۲۲:۲۵
Petr David
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۲۳:۰۰
Mariusz Koczyba
۰
۲
Bernacki Lukasz
inprogress
۲۳:۰۵
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۰:۰۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۲۵
Blazej Szczepanek
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۰۱:۲۵
Daniel Lis
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۰۸:۲۰
Damian Korczak
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۱۰
Balcerzak Marcin
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۳۵
Robert Szymik
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۰۲:۴۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۰۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Michal Minda
Finished
۰۳:۳۹
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۰۴:۲۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۴۵
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۵:۰۵
Robert Szymik
۲
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۵۵
Robert Szymik
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۶:۴۰
Aleksander Lilien
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۷:۳۰
Jakub Grzegorczyk
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۷:۳۰
Aleksander Lilien
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۰۸:۱۵
Robert Szymik
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۸:۱۵
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۸:۴۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۸:۴۵
Wojciech Gluszek
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۸:۵۹
Patrick Klos
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Bartosz Czerwinski
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۰:۰۰
Bartlomiej Skorko
۲
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۱۰:۳۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۱۱:۰۰
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۱:۰۵
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Patrick Klos
Finished
۱۱:۳۰
Bartosz Czerwinski
۳
۰
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۱:۳۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۱۲:۱۰
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۲:۴۵
Zochniak Jakub
۱
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۱۲:۵۵
Petr David
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۳:۰۰
Bartlomiej Skorko
۲
۳
Aleksander Lilien
Finished
۱۳:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۲۵
Artur Daniel
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۳:۳۵
Zochniak Jakub
۲
۳
Michal Minda
Finished
۱۳:۴۰
Patrick Klos
۳
۰
Piotr Chodorski
Finished
۱۳:۴۵
Daniel Lis
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۳:۵۵
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Petr David
Finished
۱۴:۰۵
Daniel Lis
۳
۰
Radoslaw Chrzescian
Finished
۱۵:۳۰
Patrick Klos
۳
۲
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۶:۱۰
Wojciech Gluszek
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۱۶:۲۵
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۶:۳۵
Bartlomiej Skorko
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۶:۴۰
Amirreza Abbasi
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۶:۵۵
Krzysztof Wloczko
۲
۳
Radoslaw Chrzescian
Finished
۱۶:۵۵
Michal Minda
۲
۳
Aleksander Lilien
Finished
۱۷:۰۰
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۷:۱۵
Daniel Lis
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۷:۲۰
Lukasz Jarocki
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۷:۵۰
Petr David
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۸:۰۰
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Radoslaw Chrzescian
Finished
۱۸:۰۵
Miastowski Maksymilian
۲
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۸:۲۵
Daniel Lis
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۸:۲۵
Patrick Klos
۰
۳
Petr David
Finished
۱۸:۵۰
Mateusz Golebiowski
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۹:۱۰
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Petr David
Finished
۱۹:۳۰
Patrick Klos
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۲۰:۱۵
Felkel Grzegorz
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۲۱:۰۰
Petr David
۳
۰
Radoslaw Chrzescian
Finished
۲۱:۵۰
Radoslaw Chrzescian
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۲۲:۴۰
Russia
Liga Pro
Valery Kutin
۱
۳
Nikita Bespalov
Finished
۰۰:۱۵
Dmitry Tunitsin
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۳:۱۵
Sergey Martyukhin
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۴:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Martyukhin
۲
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۲:۱۵
Aleksey Kazakov
۲
۳
Anton Sokolov
Finished
۱۹:۰۰
Pavel Pinkovsky
۱
۳
Stanislav Kaplan
Finished
۲۲:۴۵
Vladimir Eremin
۱
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۲:۱۵
Andrei Borisov
۳
۲
Sergey Muslikov
Finished
۱۲:۳۰
Nikita Mareev
۳
۲
Andrei Borisov
Finished
۱۳:۰۰
Konstantin Olshakov
۳
۲
Sergey Martyukhin
Finished
۱۳:۴۵
Denis Komarov
۳
۱
Semyon Korolev
Finished
۲۲:۰۰
Nikita Lyfenko
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۱۵
Ivan Pandur
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۳۰
Nikita Lyfenko
۱
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۴۵
Nikita Sadovskiy
۱
۳
Pavel Semeshin
Finished
۰۸:۱۵
Stepanov Anton
۱
۳
Vitaly Demchenko
Finished
۱۲:۳۰
Vitaly Demchenko
۰
۳
Surikov Viacheslav
Finished
۱۳:۳۰
Sergey Muslikov
۳
۲
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۳:۳۰
Kirill Serov
۲
۳
Aleksandr Potekhin
Finished
۲۲:۳۰
Ivan Pandur
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۰۰
Anatoly Ilin
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۰:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Vladimir Eremin
Finished
۰۱:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۲:۴۵
Ivan Soldatov
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۳:۱۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Popov
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۴:۰۰
Ivan Soldatov
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۱۵
Mikhail Sverdlov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۰۴:۴۵
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Dmitriy Lyalichev
Finished
۲۱:۴۵
Dmitriy Lyalichev
۳
۲
Dmitry Bogatov
Finished
۲۲:۱۵
Semyon Korolev
۲
۳
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۲۲:۲۰
Mikhail Sverdlov
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Eremin
۰
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۴:۴۵
Roman Zelenskii
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۰:۳۰
Yuriy Lbov
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۰۳:۱۵
Yuriy Lbov
۳
۲
Nikita Bespalov
Finished
۰۴:۱۵
Barashkov Oleg Nikolaevich
۳
۱
Anton Skoblov
Finished
۰۸:۳۰
Suntsov Artem
۲
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۸:۴۵
Sergey Lanin
۳
۱
Igor Meteleshko
Finished
۰۹:۰۰
Sergey Konstantinov
۱
۳
Valeriy Zanev
Finished
۰۹:۰۰
Pavel Semeshin
۳
۲
Sergey Morozov
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Suntsov Artem
Finished
۰۹:۱۵
Anton Skoblov
۳
۱
Sergey Lanin
Finished
۰۹:۳۰
Denisov Alexey
۱
۳
Dmitrii Surkin
Finished
۰۹:۴۵
Igor Meteleshko
۳
۱
Barashkov Oleg Nikolaevich
Finished
۱۰:۰۰
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Sergey Morozov
Finished
۱۰:۱۵
Barashkov Oleg Nikolaevich
۳
۱
Sergey Lanin
Finished
۱۰:۳۰
Oleg Kutuzov
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۱۰:۴۵
Anton Skoblov
۳
۲
Igor Meteleshko
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Nikita Mareev
Finished
۱۲:۰۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۰
Vladislav Shelipov
Finished
۱۲:۱۵
Yaroslav Troyanov
۱
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۱۲:۴۵
Surikov Viacheslav
۲
۳
Aleksandr Krotkov
Finished
۱۳:۰۰
Evgeny Glazun
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۳:۴۵
Vladimir Ippolitov
۳
۲
Andrei Borisov
Finished
۱۴:۰۰
Nikita Mareev
۳
۱
Sergey Muslikov
Finished
۱۴:۳۰
Stepanov Anton
۱
۳
Surikov Viacheslav
Finished
۱۴:۳۰
Vladislav Shelipov
۰
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۴:۴۵
Dmitry Tunitsin
۱
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۱۴:۴۵
Yuriy Krivenkiy
۳
۱
Andrey Yakovlev
Finished
۱۶:۰۰
Oleg Moshnikov
۰
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۶:۳۰
Aleksey Shershnev
۳
۰
Aleksey Kazakov
Finished
۱۶:۳۰
Denis Molodtsov
۳
۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۱۶:۳۵
Andrey Yakovlev
۰
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۱۷:۰۰
Mikhail Smirnov
۱
۳
Nikolay Agapov
Finished
۱۷:۱۵
Damir Bedretdinov
۳
۲
Yuriy Krivenkiy
Finished
۱۷:۳۰
Yuriy Krivenkiy
۳
۱
Oleg Moshnikov
Finished
۱۸:۰۰
Anton Sokolov
۳
۲
Aleksey Shershnev
Finished
۱۸:۰۰
Andrey Yakovlev
۲
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۸:۳۰
Artem Denisov
۳
۲
Pavel Pinkovsky
Finished
۲۰:۱۵
Dmitriy Lyalichev
۲
۳
Denys Lebedev
Finished
۲۰:۱۵
Mikhail Chernyavskiy
۰
۳
Gennadiy Nevezhin
Finished
۲۰:۳۰
Dmitry Bogatov
۲
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۲۰:۴۵
Roman Khomenko
۱
۳
Stanislav Kaplan
Finished
۲۰:۴۵
Aleksandr Ivanovich Frolov
۱
۳
Denis Komarov
Finished
۲۰:۵۰
Denys Lebedev
۱
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۲۱:۱۵
Pavel Pinkovsky
۳
۱
Roman Khomenko
Finished
۲۱:۱۵
Gennadiy Nevezhin
۳
۱
Mikhail Nurmukhamedov
Finished
۲۱:۳۰
Stanislav Kaplan
۳
۲
Artem Denisov
Finished
۲۱:۴۵
Artem Denisov
۳
۱
Roman Khomenko
Finished
۲۲:۱۵
Denys Lebedev
۲
۳
Kutenkov Dmitry
inprogress
۲۲:۴۵
Czech Republic
Pro League
Hejduk Alexander
۳
۱
Michal Syroha
Finished
۰۱:۳۰
Bohuslav Kaloc
۲
۳
Jiri Motak
Finished
۱۵:۰۰
Jaroslav Schwan
۳
۲
Vojtech Konvicka
Finished
۱۰:۳۰
Daniel Tuma
۲
۳
Milan Fisera
Finished
۰۱:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۲
Jaroslav Schwan
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Hiblbauer
۲
۳
Radim Jaros
Finished
۱۹:۳۰
Jaroslav Martinek
۳
۲
Michal Syroha
Finished
۲۱:۳۰
Michal Syroha
۰
۲
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۲۲:۳۰
Richard Krejci
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۱:۳۰
Ladislav Zatecka
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۰۲:۰۰
Kostal Marek
۱
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۹:۳۰
Zdenek Zikmunda
۱
۳
Miroslav Malek
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Schwan
۳
۱
Patrik Jokiel
Finished
۱۲:۰۰
Kostal Marek
۱
۳
Vladimir Postelt
Finished
۱۳:۰۰
Josef Palecek
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۵:۰۰
Cesta Havrda
۳
۲
Matej Varcl
Finished
۱۵:۰۰
Matej Varcl
۳
۲
Vitezslav Sochurek
Finished
۱۵:۳۰
Ivo Palmi
۲
۳
Bohuslav Kaloc
Finished
۱۶:۰۰
Martin Cvecek
۳
۲
Radim Jaros
Finished
۱۸:۳۰
Patrik Pycha
۱
۳
Ladislav Zatecka
Finished
۰۷:۰۰
Miroslav Malek
۲
۳
Ondrej Pros
Finished
۰۹:۳۰
Josef Belovsky
۰
۳
Kostal Marek
Finished
۱۱:۰۰
Kostal Marek
۳
۱
Jakub Tazler
Finished
۱۱:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۲
Vojtech Konvicka
Finished
۱۱:۳۰
Lukas Malek
۲
۳
Petr Sudek
Finished
۱۲:۰۰
Ondrej Pros
۲
۳
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۲:۰۰
Jakub Tazler
۳
۱
Josef Belovsky
Finished
۱۲:۳۰
Petr Sudek
۳
۲
Gunar Krauter
Finished
۱۲:۳۵
Ales Krejci
۳
۲
Jan Manhal Snr
Finished
۱۴:۰۰
Martin Zizka
۱
۳
Ales Krejci
Finished
۱۵:۳۰
Jiri Motak
۲
۳
Josef Toth
Finished
۱۵:۳۰
Jiri Pechacek
۳
۱
Jan Manhal Snr
Finished
۱۶:۰۰
Jiri Hiblbauer
۱
۳
Martin Cvecek
Finished
۱۷:۳۰
Radek Rose
۳
۰
Jan Mecl Jr.
Finished
۱۷:۳۰
Jan Kanera
۳
۱
Michal Jezek
Finished
۱۷:۳۰
Marek Zaskodny
۳
۱
Tadeas Zika
Finished
۱۸:۰۰
Jan Mecl Jr.
۳
۲
Blazek Jan
Finished
۱۸:۳۰
Borek Moravec
۰
۳
Marek Zaskodny
Finished
۱۸:۳۰
Tadeas Zika
۲
۳
Frantisek Chaloupka
Finished
۱۹:۰۰
Martin Huk
۲
۳
Radek Rose
Finished
۱۹:۰۰
Jan Kanera
۳
۱
Jiri Nesnera
Finished
۱۹:۳۰
Borek Moravec
۳
۱
Tadeas Zika
Finished
۲۰:۳۰
Radim Jaros
۳
۲
Martin Cvecek
Finished
۲۱:۰۰
Radomir Vavrecka
۳
۱
Libor Jemelka
Finished
۲۱:۳۰
Milan Kolar
۲
۳
Lubor Sulava
Finished
۲۱:۳۰
Radomir Benesz
۳
۲
Robert Koczy
Finished
۲۲:۰۰
Ladislav Svanda
۳
۱
Roman Laznicka
Finished
۲۲:۳۰
Tomas Regner
۳
۲
Tomasch David
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۲:۳۰
Michal Syroha
۰
۳
Trojan Frantisek
Finished
۰۲:۳۰
Richard Krejci
۰
۳
Ladislav Zatecka
Finished
۰۳:۰۰
Michal Syroha
۳
۱
Tomas Regner
Finished
۰۴:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۲
Richard Krejci
Finished
۰۴:۳۰
Tomasch David
۲
۳
Hejduk Alexander
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Jan Varcl Jr.
۱
۳
Lukas Malek
Finished
۰۹:۳۰
Vojtech Konvicka
۳
۱
Patrik Jokiel
Finished
۱۰:۰۰
Ondrej Pros
۳
۰
Petr Otruba
Finished
۱۰:۳۰
Petr Sudek
۱
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۱:۰۰
Miroslav Malek
۳
۱
Petr Otruba
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۰
Matej Pycha
Finished
۲۲:۰۰
Roman Laznicka
۰
۳
Jan Kabelka
Finished
۲۲:۰۰
Libor Jemelka
۳
۲
Radomir Benesz
Finished
۲۲:۳۰
Lubor Sulava
۱
۳
Michal Varecka
Finished
۲۲:۳۰
Tomas Barta
۲
۱
Milan Kolar
inprogress
۲۳:۰۰
Daniel Tuma
۳
۱
Marek Placek
Finished
۰۰:۰۰
Radim Pavelka
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۰:۰۰
Jan Kabelka
۱
۲
Vaclav Pech
inprogress
۲۳:۰۰
Matej Pycha
۲
۱
Jaroslav Martinek
inprogress
۲۳:۰۰
Ladislav Svanda
۳
۰
Jan Kabelka
Finished
۰۰:۰۰
Alois Kanak
۳
۱
Jiri Foltynek
Finished
۰۰:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Pavel Fojt
Finished
۰۱:۰۰
Miroslav Cyrus
۳
۰
Ladislav Svanda
Finished
۰۱:۰۰
Jaromir Kanok
۱
۳
Jiri Motak
Finished
۰۱:۰۰
Hejduk Alexander
۳
۰
Tomas Regner
Finished
۰۳:۰۰
Patrik Pycha
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۰۳:۳۰
Trojan Frantisek
۳
۱
Tomasch David
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Ladislav Zatecka
Finished
۰۴:۰۰
Ladislav Zatecka
۲
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Regner
۳
۲
Trojan Frantisek
Finished
۰۵:۰۰
Tomasch David
۱
۳
Michal Syroha
Finished
۰۵:۳۰
Patrik Pycha
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۶:۰۰
Trojan Frantisek
۳
۰
Hejduk Alexander
Finished
۰۶:۰۰
Michal Syroha
۳
۱
Tomas Regner
Finished
۰۶:۳۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۶:۳۰
Trojan Frantisek
۳
۱
Hejduk Alexander
Finished
۰۷:۰۰
Gunar Krauter
۳
۲
Petr Sudek
Finished
۱۰:۰۰
Petr Otruba
۰
۳
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۰:۰۰
Jakub Tazler
۳
۰
Josef Belovsky
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۲
Jakub Tazler
Finished
۱۰:۳۰
Lukas Malek
۳
۱
Gunar Krauter
Finished
۱۰:۳۰
Patrik Jokiel
۱
۳
Michal Vavrecka
Finished
۱۱:۰۰
Jan Varcl Jr.
۳
۲
Gunar Krauter
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Postelt
۰
۲
Josef Belovsky
Finished
۱۲:۰۰
Vojtech Konvicka
۲
۳
Patrik Jokiel
Finished
۱۲:۳۰
Miroslav Malek
۳
۱
Ondrej Pros
Finished
۱۳:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۲
Jaroslav Schwan
Finished
۱۳:۰۰
Martin Zizka
۰
۳
Jiri Pechacek
Finished
۱۳:۳۰
Matej Varcl
۱
۳
Petr Serak
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Motak
۳
۱
Ivo Palmi
Finished
۱۳:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Pavel Sprynar
Finished
۱۳:۳۰
Josef Toth
۳
۱
Bohuslav Kaloc
Finished
۱۴:۰۰
Vitezslav Sochurek
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Josef Palecek
Finished
۱۴:۰۰
Ivo Palmi
۰
۳
Josef Toth
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Pechacek
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۱۴:۳۰
Pavel Sprynar
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۴:۳۰
Petr Serak
۰
۳
Vitezslav Sochurek
Finished
۱۴:۳۰
Jan Manhal Snr
۱
۳
Martin Zizka
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۵:۳۰
Pavel Sprynar
۳
۰
Josef Palecek
Finished
۱۶:۰۰
Petr Serak
۳
۱
Cesta Havrda
Finished
۱۶:۰۰
Martin Zizka
۳
۱
Jan Manhal Snr
Finished
۱۶:۳۰
Jiri Pechacek
۱
۳
Ales Krejci
Finished
۱۷:۰۰
Vitezslav Sochurek
۳
۱
Petr Serak
Finished
۱۷:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Pavel Sprynar
Finished
۱۷:۰۰
Josef Toth
۱
۳
Jiri Motak
Finished
۱۷:۲۰
Frantisek Chaloupka
۳
۰
Borek Moravec
Finished
۱۷:۳۰
Blazek Jan
۳
۲
Martin Huk
Finished
۱۸:۰۰
Jiri Nesnera
۳
۰
Michal Zahradka
Finished
۱۸:۰۰
Radim Jaros
۳
۰
Ludek Pelikan
Finished
۱۸:۰۰
Michal Jezek
۳
۰
Jiri Nesnera
Finished
۱۸:۳۰
Ludek Pelikan
۲
۳
Jiri Hiblbauer
Finished
۱۹:۰۰
Michal Zahradka
۳
۰
Jan Kanera
Finished
۱۹:۰۰
Frantisek Chaloupka
۳
۱
Marek Zaskodny
Finished
۱۹:۳۰
Radek Rose
۳
۰
Blazek Jan
Finished
۱۹:۳۰
Jan Mecl Jr.
۲
۳
Martin Huk
Finished
۲۰:۰۰
Michal Jezek
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۲۰:۰۰
Borek Moravec
۳
۰
Tadeas Zika
Finished
۲۰:۰۰
Martin Cvecek
۲
۲
Ludek Pelikan
Finished
۲۰:۰۰
Michal Jezek
۳
۱
Jiri Nesnera
Finished
۲۰:۳۰
Jan Kanera
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۲۱:۰۰
Radek Rose
۲
۳
Martin Huk
Finished
۲۱:۰۰
Frantisek Chaloupka
۳
۱
Marek Zaskodny
Finished
۲۱:۰۰
Vaclav Pech
۰
۳
Ladislav Svanda
Finished
۲۱:۳۰
Michal Varecka
۳
۱
Tomas Barta
Finished
۲۲:۰۰
Robert Koczy
۲
۱
Radomir Vavrecka
inprogress
۲۳:۰۰
Czech Republic
WTT Feeder Havirov Women
Hyowon Suh
۰
۳
Eunhye Lee
Finished
۱۹:۱۰
Hyowon Suh
۳
۰
Margaryta Pesotska
Finished
۱۱:۳۰
Eunhye Lee
۳
۰
Wan Yuan
Finished
۱۲:۰۵
Czech Republic
WTT Feeder Havirov, Doubles
Dyjas J./Kulczycki S.
۱
۳
Park G./Oh J.
Finished
۱۸:۳۵
World
Ping Pong Point
Skorokhod Sergiy
۳
۱
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۸:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Manko Viktor
Finished
۰۸:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۲
Dmytro Halai
Finished
۰۸:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۹:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Manko Viktor
Finished
۰۹:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۱
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Dmytro Halai
۰
۳
Manko Viktor
Finished
۱۰:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۱:۱۷
Manko Viktor
۲
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۴۷
Manko Viktor
۳
۲
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۲:۱۷
Dmytro Halai
۰
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۲:۴۷
Manko Viktor
۳
۰
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۳:۱۷
Dmytro Halai
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۳:۴۷
Volodymyr Kononikhin
۰
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۵:۱۷
Volodymyr Andrievskiy
۲
۳
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۵:۴۷
Volodymyr Kononikhin
۰
۳
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۶:۱۷
Volodymyr Andrievskiy
۳
۱
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۶:۴۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۲
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۷:۱۷
Goncharov Oleksandr
۳
۱
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۷:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۳
۱
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۸:۱۷
Skorokhod Sergiy
۳
۱
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۹:۱۷
Goncharov Oleksandr
۳
۲
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۹:۴۷
Skorokhod Sergiy
۰
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۲۰:۱۷
Goncharov Oleksandr
۳
۲
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۲۰:۴۷
Czech Republic
WTT Feeder Havirov
Maharu Yoshimura
۳
۰
Alvaro Robles
Finished
۱۹:۴۵
Daeseong Cho
۲
۳
Maharu Yoshimura
Finished
۱۲:۴۰
Alvaro Robles
۳
۱
Milosz Redzimski
Finished
۱۳:۱۵
World
World Cup Women
Meng Chen
۳
۱
Sreeja Akula
Finished
۰۸:۰۰
I-Ching Cheng
۴
۰
Linda Bergstrom
Finished
۰۵:۰۰
Yidi Wang
۲
۲
Xiaona Shan
Finished
۰۵:۴۰
Miu Hirano
۳
۱
Jia Nan Yuan
Finished
۰۸:۴۰
Jihee Jeon
۲
۲
Man Kuai
Finished
۰۹:۲۰
Cheonhui Joo
۲
۲
Bruna Takahashi
Finished
۱۰:۰۰
Manyu Wang
۴
۰
Manika Batra
Finished
۱۲:۳۰
Adriana Diaz
۴
۰
Hana Goda
Finished
۱۳:۱۰
Chen Xingtong
۲
۲
Orawan Paranang
Finished
۱۳:۵۰
Mima Ito
۲
۲
Wang Amy
Finished
۱۴:۳۰
Yubin Shin
۲
۲
Lily Zhang
Finished
۱۵:۳۰
Sun Yingsha
۴
۰
Chen Szu-Yu
Finished
۱۶:۱۰
Nina Mittelham
۲
۲
Sofia Polcanova
Finished
۱۶:۵۰
Szocs Bernadette
۲
۲
Prithika Pavade
Finished
۱۷:۳۰
World
TT-CUP
Gola Blazej
۳
۰
Fabian Sikora
Finished
۰۰:۰۰
Kamil Jurkiewicz
۳
۲
Zwolinski Piotr
Finished
۰۰:۰۵
Jaroslav Brynych
۰
۳
Jan Eibich
Finished
۰۰:۱۰
Lukas Vich
۲
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۰:۲۰
Petr Vanek
۰
۳
Jan Hrncir
Finished
۰۰:۲۵
Piotr Odelski
۳
۰
Kos Pawel
Finished
۰۰:۳۰
Adam Kral
۱
۳
Marek Dlask
Finished
۰۰:۴۰
Marek Kulisek
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۵۵
Pavel Cibik
۱
۳
Lukas Vich
Finished
۰۱:۰۰
Jan Eibich
۱
۳
Jaroslav Brynych
Finished
۰۱:۱۵
Ondrej Fiklik
۱
۳
Petr Vanek
Finished
۰۱:۲۵
Zbynek Vyskocil
۳
۱
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۳۰
Piotr Odelski
۰
۳
Gola Blazej
Finished
۰۱:۳۰
Adam Kral
۳
۰
Marek Dlask
Finished
۰۱:۴۵
Fabian Sikora
۱
۳
Marek Chybinski
Finished
۰۲:۰۰
Marek Kulisek
۳
۰
Jan Hrncir
Finished
۰۲:۰۵
Albert Misztal
۳
۲
Cezary Krawczyk
Finished
۰۲:۳۰
Zoladek Dariusz
۱
۳
Jakub Caban
Finished
۰۳:۰۰
Marek Pyzik
۳
۲
Cezary Krawczyk
Finished
۰۳:۳۰
Albert Misztal
۰
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۴:۰۰
Dahua Song
۲
۳
Marcin Motyka
Finished
۰۴:۱۰
Marek Pyzik
۱
۳
Jakub Caban
Finished
۰۴:۳۰
Marcin Motyka
۳
۰
Judas Mimsypohc
Finished
۰۴:۴۵
Dahua Song
۳
۲
Judas Mimsypohc
Finished
۰۵:۱۰
Marek Pyzik
۱
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۵:۳۰
Albert Misztal
۳
۰
Jakub Caban
Finished
۰۶:۰۰
Marek Pyzik
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Caban
۳
۲
Cezary Krawczyk
Finished
۰۷:۰۰
Zoladek Dariusz
۱
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۷:۴۰
Albert Misztal
۳
۲
Jakub Caban
Finished
۰۸:۱۰
Dawid Stapor
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۰۸:۳۰
Valois Kayque
۱
۳
Filip Kociuba
Finished
۰۹:۰۰
Maciej Kolek
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۳۰
Stapor Rafal
۳
۲
Dawid Pelczar
Finished
۰۹:۳۵
Alberto Olmedo
۳
۱
Jose L. Reverte
Finished
۰۹:۴۰
Jonas Kulveit
۳
۰
Adam Kosacky
Finished
۰۹:۵۰
Dawid Stapor
۱
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۰۰
Stepien Marcin
۳
۲
Adrian Piegza
Finished
۱۰:۰۵
Luciano Jang
۳
۰
Francisco Almagro
Finished
۱۰:۱۰
Martin Dolezal
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۰:۲۰
Vaclav Nadvornik
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۱۰:۲۵
Blazej Warpas
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۰:۳۰
Sylwester Wloszek
۰
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۰:۳۵
Alberto Olmedo
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۰:۴۰
Jonas Kulveit
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۱۰:۵۰
Matej Fausek
۳
۲
Viktor Skokan
Finished
۱۰:۵۵
Valois Kayque
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۱:۰۰
Stapor Rafal
۲
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۱:۰۵
Jose L. Reverte
۳
۲
Luciano Jang
Finished
۱۱:۱۰
Adam Kosacky
۲
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۲۰
Vaclav Nadvornik
۳
۰
Viktor Skokan
Finished
۱۱:۲۵
Dawid Stapor
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۳۰
Sylwester Wloszek
۳
۲
Adrian Piegza
Finished
۱۱:۳۵
Alberto Olmedo
۱
۳
Luciano Jang
Finished
۱۱:۴۰
Jonas Kulveit
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۵۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Matej Fausek
Finished
۱۱:۵۵
Maciej Kolek
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۲:۰۰
Stepien Marcin
۳
۱
Dawid Pelczar
Finished
۱۲:۰۵
Francisco Almagro
۳
۱
Jose L. Reverte
Finished
۱۲:۱۰
Brozek Michal
۰
۳
Adam Kosacky
Finished
۱۲:۲۰
Vaclav Nadvornik
۱
۳
Matej Fausek
Finished
۱۲:۲۵
Valois Kayque
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۲:۳۰
Sylwester Wloszek
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۲:۳۵
Viktor Skokan
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۲:۵۵
Martin Dolezal
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۱۳:۰۰
Dawid Stapor
۳
۲
Maciej Kolek
Finished
۱۳:۰۰
Stapor Rafal
۳
۲
Adrian Piegza
Finished
۱۳:۰۵
Luciano Jang
۰
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۳:۱۵
Valois Kayque
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۳:۳۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Viktor Skokan
Finished
۱۳:۳۰
Jonas Kulveit
۰
۳
Adam Kosacky
Finished
۱۳:۳۰
Sylwester Wloszek
۳
۱
Stapor Rafal
Finished
۱۳:۳۵
Sebl Jachym
۱
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۳:۵۰
Filip Kociuba
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۴:۰۰
Adrian Piegza
۱
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۴:۰۵
Martin Dolezal
۲
۳
Adam Kosacky
Finished
۱۴:۲۰
Filip Nemec
۳
۱
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۴:۲۵
Matej Fausek
۳
۲
Viktor Skokan
Finished
۱۴:۴۵
Sebl Jachym
۱
۳
Adam Kosacky
Finished
۱۴:۵۰
Stapor Rafal
۱
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۵:۱۵
Dawid Stapor
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۱۵:۱۵
Filip Nemec
۲
۳
Viktor Skokan
Finished
۱۵:۲۵
Maciej Kolek
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۵:۳۵
Stepien Marcin
۳
۱
Dawid Pelczar
Finished
۱۵:۳۵
Sebl Jachym
۱
۰
Martin Dolezal
Finished
۱۵:۵۰
Kamil Jurkiewicz
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۱۵:۵۵
Blazej Warpas
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۵:۵۵
Hejda Vaclav Jr.
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۱۶:۱۰
Adam Kosacky
۳
۲
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۶:۲۰
Filip Nemec
۱
۳
Matej Fausek
Finished
۱۶:۲۵
Dawid Stapor
۳
۰
Maciej Kolek
Finished
۱۶:۳۵
Kamil Jurkiewicz
۳
۲
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۶:۴۵
Viktor Skokan
۱
۳
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۶:۵۵
Valois Kayque
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۶:۵۵
Gracjan Rokita
۳
۲
Fabian Sikora
Finished
۱۷:۰۵
Filip Kociuba
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۷:۱۵
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Sowa Bartosz
Finished
۱۷:۳۰
Martin Dolezal
۳
۱
Sebl Jachym
Finished
۱۷:۳۵
Martin Ivan
۳
۱
Eduardo Gonzales
Finished
۱۷:۴۰
Adam Kosacky
۱
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۷:۵۰
Stepan Koci
۳
۱
Bohuslav Budik
Finished
۱۷:۵۰
Wenda Krzysztof
۳
۱
Bukowski Robert
Finished
۱۸:۰۰
Karol Guzy
۳
۰
Tomasz Stachera
Finished
۱۸:۰۵
Miguel Chamorro
۳
۰
Javier Benito
Finished
۱۸:۱۰
David Nosek
۳
۱
Vojtech Strouhal
Finished
۱۸:۱۰
Radek Muller
۳
۱
Petr Priscak
Finished
۱۸:۲۰
Strejc Filip
۰
۳
Tomas Vorisek
Finished
۱۸:۲۵
Franciszek Jastrzebowski
۲
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۱۸:۳۰
Kamil Jurkiewicz
۲
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۸:۳۵
Sancho Libre
۳
۱
Eduardo Gonzales
Finished
۱۸:۴۰
Pavel Vyvial
۳
۱
Jiri Medlin
Finished
۱۸:۴۰
Stanislav Kruti
۳
۲
Toivo Tuisk
Finished
۱۸:۴۵
Stepan Koci
۳
۱
Petr Priscak
Finished
۱۸:۵۰
Tomas Flicek
۰
۳
Michal Spalek
Finished
۱۸:۵۵
Kurzak Bronislaw
۲
۳
Bukowski Robert
Finished
۱۹:۰۰
Tomasz Stachera
۳
۱
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۹:۰۵
David Nosek
۰
۳
Jiri Medlin
Finished
۱۹:۱۰
Martin Ivan
۱
۳
Miguel Chamorro
Finished
۱۹:۱۰
Bohuslav Budik
۳
۲
Radek Muller
Finished
۱۹:۲۰
Strejc Filip
۲
۳
Michal Spalek
Finished
۱۹:۲۵
Karol Guzy
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۹:۳۵
Vojtech Strouhal
۳
۰
Pavel Vyvial
Finished
۱۹:۴۰
Sancho Libre
۳
۱
Javier Benito
Finished
۱۹:۴۰
Stanislav Kruti
۱
۳
Oliver Ollman
Finished
۱۹:۴۵
Stepan Koci
۰
۳
Radek Muller
Finished
۱۹:۵۰
Tomas Vorisek
۰
۳
Tomas Flicek
Finished
۱۹:۵۵
Wenda Krzysztof
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۲۰:۰۰
Kamil Jurkiewicz
۲
۳
Tomasz Stachera
Finished
۲۰:۰۵
David Nosek
۳
۱
Pavel Vyvial
Finished
۲۰:۱۰
Miguel Chamorro
۲
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۲۰:۱۰
Toivo Tuisk
۰
۳
Taimo Jullinen
Finished
۲۰:۱۵
Petr Priscak
۲
۳
Bohuslav Budik
Finished
۲۰:۲۰
Strejc Filip
۳
۱
Tomas Flicek
Finished
۲۰:۲۵
Kurzak Bronislaw
۳
۱
Tomasz Witkowski
Finished
۲۰:۳۰
Karol Guzy
۲
۳
Gracjan Rokita
Finished
۲۰:۳۵
Jiri Medlin
۰
۳
Vojtech Strouhal
Finished
۲۰:۴۰
Sancho Libre
۳
۱
Miguel Chamorro
Finished
۲۰:۴۰
Stanislav Kruti
۱
۳
Taimo Jullinen
Finished
۲۰:۴۵
Michal Spalek
۳
۲
Tomas Vorisek
Finished
۲۰:۵۵
Stepan Koci
۰
۳
Petr Priscak
Finished
۲۱:۰۵
Denys Kovtanyuk
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۲۱:۰۵
Martin Ivan
۲
۳
Javier Benito
Finished
۲۱:۱۰
Pavel Vyvial
۲
۳
Jiri Medlin
Finished
۲۱:۱۰
Oliver Ollman
۳
۱
Toivo Tuisk
Finished
۲۱:۱۵
Kamil Jurkiewicz
۳
۲
Karol Guzy
Finished
۲۱:۳۵
Radek Muller
۳
۲
Bohuslav Budik
Finished
۲۱:۳۵
David Nosek
۳
۱
Vojtech Strouhal
Finished
۲۱:۴۰
Tomas Vorisek
۳
۲
Strejc Filip
Finished
۲۱:۴۰
Sancho Libre
۰
۳
Martin Ivan
Finished
۲۱:۴۰
Dohnal Jaroslav
۲
۳
Tomas Krejci
Finished
۲۱:۵۰
Stanislav Kruti
۰
۳
Toivo Tuisk
Finished
۲۱:۵۵
Kurzak Bronislaw
۳
۰
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۲۲:۰۰
Tomasz Stachera
۰
۳
Fabian Sikora
Finished
۲۲:۰۵
Michal Spalek
۱
۳
Tomas Flicek
Finished
۲۲:۱۰
Javier Benito
۳
۰
Eduardo Gonzales
Finished
۲۲:۱۰
Cermak Jiri
۲
۳
Osmera Zdenek
Finished
۲۲:۱۰
Vojtech Sanc
۳
۰
Petr Priscak
Finished
۲۲:۲۰
Oliver Ollman
۲
۳
Taimo Jullinen
Finished
۲۲:۲۵
Milos Frydl
۳
۲
Jan Hendrych
Finished
۲۲:۲۵
Wenda Krzysztof
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۲۲:۳۰
Gracjan Rokita
۳
۰
Denys Kovtanyuk
Finished
۲۲:۳۵
Javier Benito
۳
۲
Martin Ivan
Finished
۲۲:۴۰
Martin Plihal
۳
۲
Pavel Vyvial
Finished
۲۲:۴۰
Dohnal Jaroslav
۱
۲
Petr Priscak
inprogress
۲۲:۵۰
Pasek Dominik
۱
۱
Marat Filip
inprogress
۲۲:۵۵
Bukowski Robert
۱
۲
Sowa Bartosz
inprogress
۲۳:۰۰
Tomasz Stachera
-
-
Denys Kovtanyuk
inprogress
۲۳:۰۵
Sancho Libre
۰
۰
Miguel Chamorro
inprogress
۲۳:۱۰
Cermak Jiri
۰
۱
Pavel Vyvial
inprogress
۲۳:۱۰
Tomas Krejci
-
-
Vojtech Sanc
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
World
World Cup
Dang Qiu
۱
۳
Shunsuke Togami
Finished
۰۵:۰۰
Long Ma
۴
۰
Edward Ly
Finished
۰۶:۲۰
Harimoto Tomokazu
۲
۲
Jonathan Groth
Finished
۰۷:۰۰
Chuqin Wang
۴
۰
Kirill Gerassimenko
Finished
۰۸:۴۰
Lin Gaoyuan
۴
۰
Chih-Yuan Chuang
Finished
۱۰:۰۰
Darko Jorgic
۲
۲
Sangsu Lee
Finished
۱۲:۳۰
Lin Shidong
۴
۰
Alexis Lebrun
Finished
۱۳:۱۰
Woojin Jang
۴
۰
Simon Gauzy
Finished
۱۳:۵۰
Marcos Freitas
۳
۱
Quadri Aruna
Finished
۱۴:۳۰
Zhendong Fan
۳
۱
Chun Ting Wong
Finished
۱۵:۳۰
Hugo Calderano
۴
۰
Anders Lind
Finished
۱۶:۱۰
Lin Yun-Ju
۴
۰
Sora Matsushima
Finished
۱۶:۵۰
Jingkun Liang
۴
۰
Kristian Karlsson
Finished
۱۷:۳۰
Belarus
Liga Pro
Vasily Ermolenko
۲
۳
Lugovskii Sergei Grigorevich
Finished
۰۸:۳۰
Aleksei Shubin
۲
۳
Vasily Ermolenko
Finished
۱۰:۰۰
Lugovskii Sergei Grigorevich
۰
۳
Aleksei Shubin
Finished
۱۱:۰۰
Dmitrii Strigutskii
۰
۳
Petr Puzanov
Finished
۱۲:۳۰
Logunov Aleksandr Petrovich
۱
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۳:۰۰
Petr Puzanov
۱
۳
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۱۳:۳۰
Aleksandr Sidorkov
۱
۳
Dmitrii Strigutskii
Finished
۱۴:۰۰
Dmitrii Strigutskii
۳
۰
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۱۴:۳۰
Petr Puzanov
۳
۰
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۵:۰۰
Andrei Khrameev
۲
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۶:۳۰
Petr Kernoga
۳
۱
Aleksandr Glushko
Finished
۱۷:۰۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۲
Petr Kernoga
Finished
۱۷:۳۰
Aleksandr Glushko
۰
۳
Andrei Khrameev
Finished
۱۸:۰۰
Andrei Khrameev
۰
۳
Petr Kernoga
Finished
۱۸:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۱
۳
Aleksandr Glushko
Finished
۱۹:۰۰
Dmitrii Romanenko
۰
۳
Aleksey Zhuk
Finished
۲۰:۳۰
Vitaly Lyalkov
۳
۲
Ruslan Shafiev
Finished
۲۱:۰۰
Aleksey Zhuk
۰
۳
Vitaly Lyalkov
Finished
۲۱:۳۰
Ruslan Shafiev
۳
۲
Dmitrii Romanenko
Finished
۲۲:۰۰
Dmitrii Romanenko
۱
۳
Vitaly Lyalkov
Finished
۲۲:۳۰
Aleksey Zhuk
۱
۱
Ruslan Shafiev
inprogress
۲۳:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Radim Bako
۰
۳
Viktor Yefimov
Finished
۰۹:۳۰
Denis Dorcescu
۳
۱
Milo De Boer
Finished
۱۰:۰۰
Michal Benes
۳
۱
Kilian Tormos
Finished
۱۱:۰۰
Radim Bako
۱
۳
Denis Dorcescu
Finished
۱۱:۳۰
Kilian Tormos
۰
۳
Viktor Yefimov
Finished
۱۲:۳۰
Michal Benes
۲
۳
Taiwo Mati
Finished
۱۳:۰۰
Denis Dorcescu
۱
۳
Viktor Yefimov
Finished
۱۴:۰۰
Michal Benes
۲
۳
Milo De Boer
Finished
۱۴:۳۰
Kilian Tormos
۳
۰
Taiwo Mati
Finished
۱۵:۰۰
Radim Bako
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۶:۰۰
Taiwo Mati
۰
۳
Viktor Yefimov
Finished
۱۶:۳۰
Kilian Tormos
۲
۳
Milo De Boer
Finished
۱۷:۰۰
Jangwon Kim
۰
۳
Oleksandr Tymofieiev
Finished
۱۷:۳۰
Miroslav Horejsi
۳
۰
Nazar Tretyak
Finished
۱۸:۰۰
Mohammed Javad Sohrabi
۰
۳
Daniel Kosiba
Finished
۱۸:۳۰
Daniel Rinderer
۳
۰
Huzjak Josip
Finished
۱۹:۰۰
Jangwon Kim
۰
۳
Miroslav Horejsi
Finished
۱۹:۳۰
Mohammed Javad Sohrabi
۳
۱
Nazar Tretyak
Finished
۲۰:۰۰
Huzjak Josip
۰
۳
Oleksandr Tymofieiev
Finished
۲۰:۳۰
Daniel Rinderer
۱
۳
Daniel Kosiba
Finished
۲۱:۰۰
Jangwon Kim
۲
۳
Mohammed Javad Sohrabi
Finished
۲۱:۳۰
Miroslav Horejsi
۲
۳
Oleksandr Tymofieiev
Finished
۲۲:۰۰
Daniel Rinderer
۳
۱
Nazar Tretyak
Finished
۲۲:۳۰
Huzjak Josip
۱
۳
Daniel Kosiba
Finished
۲۳:۰۰
Miroslav Horejsi
۳
۰
Mohammed Javad Sohrabi
Finished
۲۳:۳۰